Tècnic/a de Suport – TIC


Donar suport, assessorar, resoldre i fer el seguiment de les incidències tècniques dels usuaris relacionades amb l’equipament informàtic i el programari, així com informar de les necessitats identificades, d’acord amb les instruccions del cap d’unitat i amb la finalitat de donar un servei de qualitat i el millor suport tècnic a l’activitat dels usuaris. Incorporació: novembre 2021 Durada prevista: fins al 31.12.2021 (prorrogable) Dedicació i horari: 35 hores setmanals a temps complet (de 9.30h a 14.30h i de 16h a 18h amb franges de flexibilitat de 8h a 9.30h, de 14.30h a 16h i de 18h a 19.30h) Retribució bruta anual: 30.174€ (brut mensual de 2.220€) Ubicació: Campus del Mar Requisits imprescindibles: 1) Titulació de Formació professional de grau superior (FP2) o equivalent, en l’àmbit de les TIC. 2) Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 (MCER, Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa). La relació de candidatures rebudes es publicarà a la pàgina web de la universitat. El termini per a les inscripcions finalitza el dia 14.11.2021

– Executar els procediments assignats així com proposar millores, entre d’altres: fer el manteniment de maquinari i programari del lloc de treball dels usuaris, desplegament i manteniment del programari disponible a les aules d’informàtica i laboratoris i espais tècnics, així com provar i validar nous productes. – Assessorar, atendre les consultes i resoldre les incidències relacionades amb l’ús de l’equipament informàtic i programari dels usuaris dels campus, en l’ àmbit de les aules, els laboratoris d’informàtica i els llocs de treball del PAS i del PDI, així com dels dispositius mòbils de la UPF. – Identificar les necessitats dels usuaris i proposar solucions en relació a l’equipament informàtic i programari d’acord amb les instruccions del responsable de la unitat. – Proposar millores tant del servei com del programari, maquinari al servei dels usuaris i dels procediments assignats, així com mantenir actualitzada la documentació. – Formació dels usuaris o col·legues en l’àmbit de la seva expertesa i/o processos que executi. – Altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques

  • Experiència 2 anys. Experiència mínima de 2 anys en les funcions descrites o equiparables
  • TÍTOL FP DE GRAU SUPERIOR

  • títol fp de grau superior – informàtica

  • català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)

  • anglès (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)

  • espanyol (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)

  • Competències / coneixements: Coneixements i experiència a valorar: -Titulació universitària de grau mitjà o superior en l’àmbit d’Informàtica o Telecomunicacions. -Experiència mínima de 2 anys en les funcions descrites o equiparables. -Coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell B2.2 (MCER) o superior. -Competències personals: comunicació interpersonal efectiva; organització del treball i del temps; orientació a la qualitat i als resultats; orientació a l’usuari; treball en equip i cooperació; coneixement i compromís amb el servei públic i la UPF; gestió emocional. – Coneixements i/o experiència en: ·Administració de sistemes operatius estacions de treball (Windows, Linux i Mac). ·Coneixements d’ofimàtica (Suite ofimàtica Office, LibreOffice, Google Suite) ·Administració de sistemes operatius dispositius mòbils (Android i IOS). ·Gestió d’eines d’anàlisi de xarxa (Cisco prime, NAV, traceroute, Dig, IP Tracker, ping, nslookup, winmtr, mtr, iperf, eines speedtest). ·Arquitectura PC (coneixements pràctics components informàtics). ·Eines d’instal·lació automatitzada de sistemes operatius i aplicacions (TFTP, PXE, OpenGnsys, SCCM, DeepFreeze). ·Coneixements i configuració de telefonia mòbil i IP (Android, IOS). ·Administració de sistemes de connexió remota (VPN, IPSEC, Tunnels IPSEC, Tunnel WEBSSL) ·Coneixements sobre Seguretat Tecnològica (Esquema Nacional de Seguretat) ·Ciber: incidents de seguretat (CERTs) ·Administració de Sistemes de gestió de base de dades (Oracle, MySQL, Postgresql, MongoDB) ·Administració de servidors web (Apache, Weblogic, nginX, Keepalived,HAproxy) ·Administració d’eines de gestió d’estacions de treball (Directori Actiu System Center, OpenGnSys) ·Gestió de programari de seguretat (iptables, Windows Firewall with Advanced Security, Nessus, Fail2ban, Backtrack, nmap) ·Scripting (bash, perl, python) ·Electrònica i equipament electrònic (operació i manteniment d’oscil·loscopis, fonts, generadors; operació de material electrònic i informàtic: arduino, sensors, 3D Printing)

  • Contracte laboral temporal (2 mesos)
  • Jornada completa

  • Salari mensual brut 2220Publicació original

Tècnic/a de Suport – TIC
× +info?
%d bloggers like this: