T.04. GUIA Sessió Teòrica. Control DE LES TIC A Làmbit Laboral Assignatura LEGISLACI Grau en Enginyeria Inform tica SESSI TE RICA Dilluns 30 03 2020 TEMA


Assignatura: LEGISLACIÓ

Grau en Enginyeria Informàtica.

SEVASIÓ TEÒRICA: Dilluns, 30.03.2020.

TEMA: CONTROL DE LES TIC A L’ÀMBIT LABORAL.

Slides penjades al Moodle el dijous, 26.03.2020

DIA, SOM DIJOUS, 26 de marzo di 2020. Avui tindríem classe pràctica,

no obstant, aquesta setmana “descansAmbem” de classe pràctica, i us penjo

la classe teòrica del dilluns, 30 de març.

El slides van del tema CONTROL DE LES TIC A L’ÀMBIT LABORAL. És un

conjunt d’una quinzena de diapos. Els principals punts de conflicte estan

descrits en la primera de les diapos. Pàgenseu que les TIC no solament

aporten capacitat i agilitat productiva a les empraquests, però interfereixeneixen

en ells multirrelacions que es poden donar en l’ús de dispositius amb

treballadors, però no exclusivament amb ells, sinó proveïdors,

col·laboradors externs, clients … etc.

Amb el consegüent risc en fuga d’informació de l’ saber com de l’empraquesta,

de dades personals de clients, sigueuballadors i diferent personal, econòmic-

finançarà, etc … Pés això, en els entorns empresarials és molt important

definir una estratègia de seguretat informàtica i aquí entreu en joc els

enginyers inforcompanycs per establir i implementar mesures de seguriti

aplicació, p.ex., de les normes ISO: contral d’accessos a dispositius, als

programes de gestió, a les plataformes de compres i vendes, identificacions

i sign-on, per posar unes quantes…

Segons el PD, però, m’interessa fer encís en els aspectes legals i la seva

regulació legal que teniu en la djoapo nº 2. Sobretot entre altreséssa que reflexioneu

acabate la modificació que va suposar Llei Orgànica 3/2018, de 5 de

desembre, de Pàgrotecció de Dades Personalés i garantia dels

drets digitals, i a introducció arrel d’això de l’art. 20bis a l’Estatut

dels Treballadors.

L’evolució jurisprudencial (RECORDEU QUÈ ÉS JURISPRUDÈNCIA, per les

imprimacióes classes i per la lectura del Llibri d’Àngel LATORre) d’ells

imprimacióes sentències i l’aplicació d’estàndardsús de les TIC en l’entorn

laboral. Adeució a les diapos nº 5, 6 i 7. Pposteriorjont, us faig un sumari de

referències a sentències (diapos nº 8 i 9).Publicació original

T.04. GUIA Sessió Teòrica. Control DE LES TIC A Làmbit Laboral Assignatura LEGISLACI Grau en Enginyeria Inform tica SESSI TE RICA Dilluns 30 03 2020 TEMA
× +info?
%d bloggers like this: