SUMARI SUMARIO. Any XXVII Dimecres, 10 de març de 2004 / Miércoles, 10 de marzo de 2004 Núm I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES


I. DISPOSICIONS GENERALS

1. Pàg

RESIDÈNCIA I CONSELLERIES

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d’Infraestructures i Transport

DECRET 38/2004, de 5 de març, del Consell de la

Generalitat, pel qual es regula el règim econòmic dels

costs dels servicis que els distribuïdors de gas per

cana-lització presten als seus usuaris

. [2004/X2398]

L’article 91.3 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector de

Hidrocaburs, establix que les comunitats autònomes, respecte als

distribuïdors que exercixen la seua activitat en el seu àmbit

territo-rial, establiran el règim econòmic dels drets d’alta, així com els

altres costs derivats de servicis necessaris per a atendre els

requeri-ments de subministrarequeri-ments dels usuaris.

Per la seua banda, l’article 3.3 de la mateixa llei atribuïx a les

comunitats autònomes el desplegament legislatiu i l’execució de la

normativa bàsica en matèria d’hidrocarburs.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a

la Generalitat, d’acord amb l’article 31.16, la competència

exclusi-va en matèria d’instal·lacions de producció, distribució i transport

d’energia quan este transport no isca del seu territori i el seu

aprofi-tament no afecte una altra comunitat autònoma. Així mateix, li

atorga competències, en els articles 32.5 i 34.1.5, per al

desplega-ment legislatiu i l’execució del règim energètic en el marc de la

legislació bàsica de l’estat i en matèria de defensa del consumidor i

usuari d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica

general de l’estat.

El Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es

regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,

subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de

gas natural, que té caràcter bàsic d’acord amb l’article 149.1.13a i

25a de la Constitució, definix, en l’article 29, els drets d’alta i els

supòsits en què poden ser percebuts per les empreses distribuïdores,

i constituïx doncs una norma d’obligada referència en el present

decret destinat a la regulació dels drets d’alta, de connexió o

reen-ganxament i verificació que els distribuïdors podran facturar als

usuaris de gas canalitzat en el territori de la Comunitat Valenciana.

Amb això es pretén garantir als consumidors el coneixement de

les quantitats màximes que els distribuïdors de gas canalitzat poden

cobrar per estos conceptes, d’acord amb els costos actuals d’estos

servicis.

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Infraestructures i

Transport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la

Comu-nitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la

Gene-ralitat, en la reunió del dia 5 de març de 2004,

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. Pàg

RESIDÈNCIA I CONSELLERIES

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d’Infraestructures i Transport

DECRET 38/2004, de 5 de març, de Consell de la

Generalitat, pel qual es regula el règim econòmic

dels costos dels serveis que els distribuïdors de gas

per canalització presten als seus usuaris.

[2004/X2398]

L’article 91.3 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, de l’Sector

de Hidrocaburos, estableix que les Comunitats Autònomes,

res-pecte als distribuïdors que desenvolupin la seva activitat en el seu àmbit

territorial, establiran el règim econòmic dels drets d’

alta, així com els altres costos derivats de serveis necessaris

per atendre els requeriments de subministraments dels usuaris.

Per la seva banda, l’article 3.3 de la mateixa Llei atribueix a les

Comunitats autònomes el desplegament legislatiu i l’execució de

la normativa bàsica en matèria d’hidrocarburs.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana

atribueix-ie a la Generalitat, d’acord amb el seu article 31.16, la

competència-cia exclusiva en matèria d’instal·lacions de producció,

distribució-ció i transport d’energia quan aquest transport no surti del seu

territori i el seu aprofitament no afecti una altra comunitat

Autó-noma. Així mateix, li atorga competències, en els seus articles 32.5 i

34.1.5, per al desenvolupament legislatiu i l’execució de el règim

energètic en el marc de la legislació bàsica de l’Estat i en

matèria de defensa al consumidor i usuari d’acord amb les

bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general de l’Estat.

El Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es

regulen les activitats de transport, distribució,

comercialitza-ció, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions

de gas natural, que té caràcter bàsic d’acord amb l’article

149.1.13a i 25a de la Constitució, defineix, en el seu article 29, els

drets d’alta i els supòsits en què poden ser percebuts per

les empreses distribuïdores, constituint doncs una norma de

obliga-gada referència en el present Decret destinat a la regulació de

els drets d’alta, de connexió o reenganxament i verificació que

els distribuïdors podran facturar als usuaris de gas canalitzat

en el territori de la Comunitat Valenciana.

Amb això es pretén garantir als consumidors el

coneixement-ment de les quantitats màximes que els distribuïdors de gas

canalitzat poden cobrar per aquests conceptes, d’acord amb els

costos actuals d’aquests serveis.

En la seva virtut, a proposta de l’conseller d’Infraestructures i

Transport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la

Comunitat Valenciana, i després de la deliberació de Consell de la

Generalitat, en la reunió de el dia 5 de març de 2004,

www. pre.gva.es/dogv

Edició i administració / Edició i administració: Àrea de Publicacions Batlia, 1, 46003 València
Subscripcions / subscripcions 96 386 34 11 · Anuncis / anuncis 96 386 34 41 · Producció / producció 96 386 34 18

Venda d’exemplars solts / Venda d’exemplars solts: Llibreria Llig València 96 386 61 70 — Llibreria Llig Castelló de la Plana 964 35 82 70
Impressió / impressió: ITEGRAF, SA – Pol. Ind. El Oliveral, Riba-roja de Túria (València)

D

OFICINA YESTERY

L

Subscripció anual en paper: 142,33 €

Subscripció anual en microfitxes: 241,36 €

Subscripció anual en CD Rom: 31,45 €

Subscripció anual en paper: 142,33€

Subscripció anual en microfitxes 241,36 €

Subscripció anual en CD Rom: 31,45 €

ISSN: 0212-8195 Dipòsit legal: V. 1556-1978

d’usuari establides per a les distintes tarifes de preu.

2. Les quantitats màximes fixades en l’annex no inclouen l’IVA

i s’actualitzaran anualment de manera automàtica en funció de

l’IPC.

Article 6.

Drets de reenganxament

1. Els drets de reenganxament correspondran als costs derivats

de l’adaptació a la xarxa de l’empresa distribuïdora i posada en

marxa d’instal·lacions receptores en què s’haja suspés de forma

jus-tificada i imputable al consumidor el subministrament de gas

cana-litzat.

2. Els drets de reenganxament només podran facturar-se si la

suspensió del subministrament s’ha efectuat realment i amb estricte

compliment de les condicions reglamentàries.

Article 7.

Quantia dels drets de reenganxament

La quantia dels drets de reenganxament s’elevarà al doble dels

drets de connexió aplicables a cada cas segons es fixa en l’annex

d’aquest decret.

Article 8.

Desglossament

Les quantitats que es perceben en concepte de drets d’alta i per

la prestació dels servicis de connexió o reenganxament i verificació

hauran de figurar identificats en la factura emesa als usuaris.

Article 9.

Vigilància

L’òrgan directiu competent en matèria d’energia vigilarà

l’exacte compliment del present decret, dins de l’àmbit de les seues

competències.

Article 10.

Facturació per altres conceptes

Queda exclosa la facturació als usuaris d’altres quantitats

dife-rents a les previstes expressament en el present decret o en

qualse-vol altra disposició que resulte aplicable, en concepte de drets

d’alta i drets per a cobrir els costos dels servicis individuals de

con-nexió o reenganxament i verificació sol·licitats pels usuaris.

D

ISPOSICIONS FINALS

Primera.

Habilitació normativa

Es faculta el conseller competent en matèria d’energia per a

dictar les disposicions de desenrotllament i aplicació d’este decret,

així com per a modificar el seu annex, després del compliment

previ del que estabix l’article 3.4 del present decret.

Segona.

Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en

el

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

.

València, 5 de març de 2004

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d’Infraestructures i Transport,

JOSÉ RAMÓN

ANNEX

Tarifa 3.1. Usuaris amb consum inferior o igual a 5.000

kWh/any. Quantitat màxima:

a) Per a noves instal·lacions i ampliacions:

Drets d’alta: (que inclou els servicis de connexió i verificació)

60,14 euros

categories d’usuari establertes per a les diferents tarifes de

pre-això.

2. Les quantitats màximes fixades a l’annex no inclouen l’

IVA i s’actualitzaran anualment de manera automàtica en funció

del IPC.

Article 6..

Drets de reenganxament

1. Els drets de reenganxament corresponen als costos

deri-guals de l’acoblament a la xarxa de l’empresa distribuïdora i

doncs-ta en marxa de inspues-lacions receptores en què s’hagi

suspensió-dido de forma justificada i imputable a l’consumidor el subministrament

de gas canalitzat.

2. Els drets de reenganxament només podran facturar si la

seus-pensió de l’subministrament s’ha efectuat realment i amb estricte

compliment de les condicions reglamentàries.

Article 7..

Quantia dels drets de reenganxament

La quantia dels drets de reenganxament s’elevarà a l’doble de

els drets d’enganxi aplicables a cada cas segons es fixa en el

annex d’aquest decret.

Article 8..

Desglossament

Les quantitats que es percebin en concepte de drets d’alta

i per la prestació dels serveis d’enganxament o reenganxament i

verificació han de figurar identificats en la factura emesa als

usuaris.

Article 9.

vigilància

L’òrgan directiu competent en matèria d’energia vigilarà

l’exacte compliment de el present Decret, dins l’àmbit de

les seves competències.

article 10

. Facturació per altres conceptes

Queda exclosa la facturació als usuaris d’altres quantitats

diferents a les previstes expressament en el present Decret o en

qualsevol altra disposició que sigui aplicable, en concepte de

drets d’alta i drets per a cobrir els costos dels serveis

individuals d’enganxament o reenganxament i verificació sol·licitats

pels usuaris.

DISPOSICIONS FINALS

primera

. habilitació normativa

Es faculta el conseller competent en matèria d’energia per

dictar les disposicions de desenvolupament i aplicació d’aquest decret,

així com per a modificar el seu annex, previ compliment del que

aquesta-establert en l’article 3.4 de el present decret.

Segon.

Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor l’endemà de la de la seva

publicació en el

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

.

València, 5 de març de 2004

El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ El conseller d’Infraestructures i Transport,

JOSÉ RAMÓN

ANNEX

Tarifa 3.1. Usuaris amb consum inferior o igual a 5.000

kWh / any. Quantitat màxima:

a) Per a noves instal·lacions i ampliacions:

Drets d’alta: (que inclou els serveis d’enganxament i

veri-cació) 60,14 eurosPublicació original

SUMARI SUMARIO. Any XXVII Dimecres, 10 de març de 2004 / Miércoles, 10 de marzo de 2004 Núm I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES
× +info?
%d bloggers like this: