MARC TEÒRIC

A pla estratègic és un conjunt de directrius i mesures polítiques i econòmiques adreçades a resoldre un problema o una situació determinats.
Actualment la Universitat impulsa el següent pla estratègic i d’acció:

A programa és l’enunciació i definició dels objectius i de les modalitats d’una activitat concreta, per tant consisteix en una aproximació més operativa al que es defineix en un pla estratègic.

A projecte és la màxima expressió de la concreció d’un programa. Planteja actuacions específiques i ha de recollir la màxima informació possible per definir les accions concretes que s’han d’implementar.

A projecte TIC és un conjunt de tasques realitzades en un període de temps finit per obtenir un producte o un servei relacionat amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

una necessitat TIC és qualsevol mancança d’eines o serveis relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i per a la qual és necessari cercar una solució tècnica. Aquesta solució pot ser utilitzant un servei ja existent, executant tasques puntuals, o bé, definint un projecte TIC. Aquesta necessitat sempre haurà d’estar relacionada amb docència, investigació o gestió.

CARTERA DE PROJECTES TIC

la Cartera de projectes és el recull dels projectes TIC aprovats per a la seva execució en la convocatòria en curs. És el resultat de recollir, analitzar i desenvolupar les peticions rebudes relatives a necessitats tecnològiques que sorgeixen des dels diferents centres i àrees de la Universitat, i que són prioritzades en base als objectius estratègics de l’Equip de Govern i amb la col·laboració de l’Àrea de Transformació Digital i Organització (ATDiO).
la vigència des de Cartera de projectes es defineix, d’acord amb els objectius anuals del Pla de Transformació Digital, per a un any natural.

L ‘aprovació i priorització de projectes que formen part de la Cartera de projectes sota la coordinació de l’ATDiO, en base als objectius estratègics de l’Equip de Govern. Atenent a la seva priorització, a la DTIC es realitza l’activació dels projectes un cop compleixen els requisits de viabilitat necessaris per a la seva execució.

Per fer una proposta d’un projecte TIC, fins que s’estableixi un nou procés, s’ha d’adreçar a l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació (APSI) mitjançant el formulari (https://www.uab.cat/cartera-tic), també accessible des de l’apartat “Aplicacions d’Intranet” > “Projectes TIC”, de la Intranet de la UAB. L’APSI posarà en coneixement de l’ATDiO les propostes rebudes per tal que siguin avaluades i prioritzades en base als objectius estratègics de l’Equip de Govern.Publicació original

Projectes i programes – Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
%d bloggers like this: