Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis. Departament d’Empresa i Coneixement


Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis que incorporin aquestes tipologies d’actuació:

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica. ​
  • Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària. ​
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.​
    • Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d’ajuts d’estat, per a la realització d’inversions destinades a mesures d’eficiència energètica i per a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​



Source link

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis. Departament d’Empresa i Coneixement
× +info?
%d bloggers like this: