Durant aquest curs, s’hi han introduit millores amb l’objectiu de continuar visibilitzant la producció científica del PDI de la UPF. Aquestes millores s’han traduit en les noves funcionalitats següents:

  • Incorporació de nous indicadors bibliomètrics, com les citacions de WoS i Scopus a llibres i capítols de llibre.
  • Possibilitat d’adjuntar el fitxer postprint de llibres i capítols de llibre (per als articles de revista ja es podia fer) per publicar-lo en accés obert a l’e-Repositori. D’aquesta manera, al PPC i a les webs que el tenen com a font d’informació, hi figura l’enllaç al text complet de la publicació.
  • Possibilitat de lligar cada publicació amb més d’un projecte de recerca.
  • Incorporació d’una nova pantalla de les figures de recerca, tot separant els investigadors actius dels no actius.
  • Visualització de les cobertes en els apartats de llibres i capítols de llibre.
  • Possibilitat de generar el Curriculum Vitae Abreujat (CVA) en llengua anglesa.
  • Possibilitat la gestionar els projectes de recerca externs de manera similar als interns, de forma que es puguin traspassar al Portal de la Recerca de Catalunya.
  • Millora en la delegació de la gestió del CV al personal administratiu de les UGA.
  • Possibilitat d’implementació d’un text de política de privacitat tant al GPC com al PPC editable.

A més, s’ha continuat treballant en els requeriments d’una nova versió del PPC perquè s’integri millor en l’e-Repositori, de manera que es millorarà el flux de treball entre aquestes dues eines de gestió de la producció científica de la UPF.

El PPC aplega 1.599 CV d’investigadors de la UPF. Pel que fa al nombre de referències, les dades al final del curs acadèmic són les següents:

D’altra banda, la informació del PPC ha millorat la seva visibilitat a través de Google i del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC). El PRC incorpora gairebé tots els centres de recerca de Catalunya, inclosos els centres adscrits a la UPF (IMIM, CRG, ISGlobal i CREI). També ha inclòs més indicadors bibliomètrics i gràfics estadístics i ha actualitzat l’indicador de publicacions en accés obert de les publicacions que consten al PRC: segons dades de setembre del 2019, la mitjana de publicacions en accés obert entre el 2012 i el 2019 és del 23,67%.Publicació original

Portal de Producció Científica (PPC)
× +info?
%d bloggers like this: