Atès el que disposen l’article 11 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i en ús de les atribucions que tinc conferides,

ordeno:

Article 1

a) A Catalunya durant l’any 2004 seran festes laborals de caràcter retribuït i no recuperable les següents:

1 de gener (Cap d’Any).

6 de gener (Reis).

9 d’abril (Divendres Sant).

12 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d’octubre (Festa de la Hispanitat).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

b) D’acord amb el que estableixen els decrets 152/1997, de 25 de juny, i 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, en el territori d’Era Val d’Aran la festa del dia 12 d’abril (dilluns de Pasqua Florida) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d’Aran.

Article 2

A més de les esmentades, mitjançant una ordre del conseller es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC núm. 1841, de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 10 de juliol de 2003

Antoni Fernàndez Teixidó

Conseller de Treball, Indústria, Comerç i TurismePublicació original

ORDRE TIC/319/2003, de 10 de juliol, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2004.
× +info?
%d bloggers like this: