Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 28 de gener de 2021


imatge

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 2, amb caràcter ordinari, per al dia 28 de gener de 2021, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

I.          PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 15, del dia 17 de desembre de 2020, i de l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent, núm. 1, del dia 20 de gener de 2021.-

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.-                 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14034, de 21 de desembre  de 2020,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 40/2020, dins del Pressupost municipal de l’exercici de 2020.-

2.2.-                 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14214, de 23 de desembre de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 41/2020, dins del Pressupost municipal de l’exercici 2020.-

2.3.-                Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14215, de 23 de desembre de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 42/2020, dins del Pressupost municipal de l’exercici 2020.-

2.4.-                Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14216, de 23 de desembre de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 43/2020, dins del Pressupost municipal de l’exercici 2020.-

2.5.-                Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14293, de 28 de desembre de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 44/2020, dins del Pressupost municipal de l’exercici 2020.-

2.6.-                Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 102, de 12 de gener de 2021, sobre aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2021.-

2.7.-                Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 690, de 22 de gener de 2021, sobre ampliació del termini de presentació de les obres previst en la convocatòria de la cinquena edició del Premi TAV-CC/El Casino (Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central).-

2.8.-     Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Gener 2021.-

3. ALCALDIA –  PRESIDÈNCIA

3.1-      Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat mercantil Aigües de Manresa, SA, per a la concertació d’un préstec amb Caixabank, per al finançament d’inversions de l’any 2020.-

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 2017-2021 de Manresa. (AJT.DIC 75/2020).-

3.3.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya – CONGIAC. (SGR.ENS 1/2021).-

4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.1       Regidoria delegada de Recursos Humans i  Govern  Obert

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Manresa – Gener 2021. (AJT.DIC 1/2021).-

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 2/2021).-

5. ÀREA DE TERRITORI

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la continuïtat del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa (CON.EXE 2/2021).-

6. PROPOSICIONS

6.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per impulsar la creació del Servei d’Atenció a Homes (SAH), per a la promoció de relacions no violentes.-

6.2.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, per iniciativa de la “Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran de Manresa”, per garantir el compliment del dret universal als serveis bancaris amb consideració a les capacitats i necessitats de la clientela.-

6.3.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa en suport a l’Adrián Sas, i per a la retirada de les acusacions particulars de la Generalitat a independentistes.-

6.4.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la creació d’un Servei municipal d’atenció psicològica a la ciutadania.-

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

9.-        Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 49, 50, 52,53 i 1, que corresponen a les sessions dels dies 9, 15, 22 i 29 de desembre de 2020 i 12 de gener de 2021, i de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 46, de 17 de novembre de 2020.-

10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Documents relacionats

  • imatge

Publicació original

Ordre del dia del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa de 28 de gener de 2021
Etiquetat a:                            
× +info?
%d bloggers like this: