Ordre del dia del Ple extraordinari del 26 de juny de 2023 per a la formació de les Meses Electorals


imagen

Resolució

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

  1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Llei orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.

 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

 

Per Reial decret 400/2023, de 29 de maig, es van convocar Eleccions Generals per al dia 23 de juliol de 2023. El Reial decret de convocatòria es va publicar al BOE del dia 30 de maig.

 

De conformitat amb l’article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, la formació de les Meses electorals és competència dels Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.

 

D’acord amb l’article 26.4 del mateix text legal, el sorteig s’ha de realitzar entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, per la qual cosa el sorteig públic per a la formació de les Meses cal realitzar-lo entre els dies 24 de juny i 28 de juny de 2023.

 

Tenint en compte que el proper ple ordinari tindrà lloc fora d’aquest termini, és necessària la convocatòria d’aquesta sessió del Ple amb caràcter extraordinari.  

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 9, amb caràcter extraordinari, per al dia 26 de juny,  a les 12.00 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

Punt únic. Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, amb motiu de les Eleccions generals del dia 23 de juliol de 2023, convocades pel Reial decret 400/2023, de 29 de maig

Documents relacionats

  • imagen

Publicació original

Ordre del dia del Ple extraordinari del 26 de juny de 2023 per a la formació de les Meses Electorals
Etiquetat a:                                    
A %d bloguers els agrada això: