La modificació del Llibre V del CCCat fa imprescindible abordar el règim de propietat horitzontal amb totes les seves reformes. Per fer-ho, hem concebut aquest Curs ON-LINE, dotant-lo de ponents d’alt nivell coneixedors de la matèria i en contacte directe amb la vessant pràctica.

04/04/2021
Presentació del Curs
Miquel Serra Camús. Advocat. President de la Secció de Dret Civil de l’ICAB

Configuració de la Comunitat de Propietaris. Objecte. Quota de participació. Crèdits i deutes. Afecció real dels elements privatius. Fons de reserva.
Agustín Hernández Almirall. Advocat

14/04/2021
Constitució. Legitimació per atorgar títol. Escriptura i constància al Registre de la Propietat. Modificació del títol i extinció.
Jose Mª Arnedo de l’Pou. Advocat.

19/04/2021
Estatuts. Reglament de règim interior. Reserva de dret de sobreelevació, subedificació i edificació.
Alejandro Fuentes-Lojo Lastres. Advocat

21/04/2021
Reunions. Convocatòria. Assistència. Constitució de la Junta. Dret de vot i exercici.
Enrique Vendrell Santiveri. Advocat. Assessor jurídic del Cafbl

26/04/2021
Òrgans de govern en general: Presidència, Secretaria, Administració, Junta de Propietaris.
Joan Sacristán Tarragó. Advocat.

28/04/2021
Acords de Junta. Còmput de vots. Acta. Llibre d’Actes. Execució d’acords. Vinculació i obligatorietat dels acords. Impugnació i suspensió dels acords.
Ignasi Fernández de Senespleda. Magistrat del Jutjat de 1a Instància núm. 2 de L’Hospitalet de Llobregat.

03/05/2021
Propietat Horitzontal complexa
Francisco Echeverria Summers. Advocat. Doctor en Dret i Professor a la UB.

05/05/2021
Propietat Horitzontal per parcel·les.
Xavier Genover Huguet. Advocat

10/05/2021
Accions judicials sobre propietat horitzontal. En general i procediments especials. Arbitratge i mediació.
Maria del Remei Vergés Cortit. Magistrada del Jutjat de Primera Instància núm. 52 de Barcelona

12/05/2021
Acció de cessació d’activitat i privació de l’ús de vivenda o local.
Eloy Moreno Tarres. Advocat.

17/05/2021
Obres a elements comuns i privatius. Divisió i segregació d’elements privatius. Modificació d’elements comuns. Instal·lació d’ascensors.
Miquel Serra i Camús. Advocat. President de la Secció de Dret Civil de l’ICAB

19/05/2021
Reclamació de deutes a través del procediment monitori.
Alejandro Fuentes-Lojo Rius. Advocat. Professor a la UOC

24/05/2021 NO HI HA CLASSE

26/05/2021
Accions interdictals.
Maria José Hernández González. Magistrada del Jutjat de Primera Instància núm. 48 de Barcelona

31/05/2021
Reclamacions per vicis de construcció.
Fernando Carlos de Valdivia González. Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona

02/06/2021
Propietat horitzontal i Registre de la Propietat
Ponent per confirmar

06/07/2021
Jurisprudència sobre propietat horitzontal.
Josep Mª Bachs Estany. President de la Secció 11a de l’Audiència Provincial de Barcelona

COORDINACIÓ DEL CURS

  • Josep M.ª Espinet Asensio. Advocat. Vocal de la Secció de Dret Civil de l’ICAB
  • Marta Legarreta Fontelles. Advocat. Secretària de la Secció de Dret Civil de l’ICAB

CONSELL ACADÈMIC

  • Alejandro Fuentes-Lojo Rius. Advocat. Diputat de la Junta de Govern de l’ICAB
  • Joan Sacristán Tarragó. Advocat
  • Miquel Serra Camús.  Advocat. President de la Secció de Dret Civil de l’ICAB

* S’utilitzarà la plataforma Zoom per a totes les sessions del Curs.

Totes les persones inscrites al Curs rebran via e-mail (el dia abans de cada sessió) l’enllaç corresponent per poder accedir-hi.

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador del curs prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial de les diferents sessions.

Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció.Publicació original

NOVA DATA – Curs ON-LINE sobre Propietat Horitzontal a la Llei 5/2015, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya
× +info?
%d bloggers like this: