L’ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) a tots els estrats de la societat actual i, en especial, l’ús educatiu, és un fet àmpliament constatat. El professorat és un element clau en la seva integració a l’aula i al sistema educatiu (Suárez-Rodríguez et al., 2018). És per això que l’objectiu d’aquest estudi és analitzar la possible relació explicativa existent de les creences pedagògiques del professorat, centrades en la concepció tradicional i la concepció constructivista sobre l’ús dels recursos tecnològics tant dins com fora de l’aula, tenint en compte una sèrie de factors personals i contextuals. El treball es va realitzar amb una mostra de 1002 subjectes de diferents tipus de centres i etapes educatives, fent ús dels qüestionaris Protocol Innovatic per al professorat, que avalua l’ús personal-professional dels recursos tecnològics, i CEMEDEPU, que avalua la metodologia docent i avaluativa del professorat, adaptat al professorat no universitari. El model estructural proposat per analitzar la relació reflecteix que la concepció tradicional es vincula de manera negativa i estadísticament significativa amb l’ús a l’aula dels recursos tecnològics, mentre que la concepció constructivista ho fa de manera positiva i estadísticament significativa amb l’ús personal. professional i, indirectament, amb lús a laula. Aquestes dades confirmen una relació explicativa i positiva de l’ús dels recursos tecnològics al pla personal-professional sobre l’ús dels recursos tecnològics a l’aula, a més d’una incidència de la concepció constructivista sobre l’ús dels recursos tecnològics a l’aula mitjançant ús en el pla personal-professional.Publicació original

L’ús de les TIC i creences pedagògiques en professorat de la Comunitat Valenciana: una relació estructural
× +info?
%d bloggers like this: