L’Ajuntament de Manresa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur


Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses  i entitats que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos i un mínim de mitja jornada. El període de sol·licituds finalitza el 23 d’abril. L’ajuda consisteix a cobrir el 90% dels costos salarials de la contractació del treballador/a.

imatge

Amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19 i la consegüent aturada en l’economia i destrucció de l’ocupació,  l’Ajuntament de Manresa,  en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona, ha convocat la concessió d’ajudes a les empreses i/o entitats, persones treballadores o professionals autònomes de la comarca del Bages per a la contractació, per un període mínim de 3 mesos i un mínim de mitja jornada, de persones en situació d’atur.

El termini de presentació ja és obert i finalitza el 23 d’abril de 2021. La sol·licitud es pot presentar de forma telemàtica a través d’aquest enllaç; o bé mitjançant una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa així com per qualsevol dels mitjans admesos per la normativa del procediment administratiu. Les persones jurídiques i altres obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració hauran de presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics. Per a més informació enviar un correu electrònic a prospeccio@ajmanresa.cat

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos i un mínim de mitja jornada. També podran ser beneficiaris les persones treballadores  o professionals per compte propi o autònoms, sempre que contractin treballadors per compte aliè.

Les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o tenir un centre de treball al Bages; no haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i complir els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral; una vegada formalitzats els contractes laborals, no realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació d’ocupació durant la vigència del/s contracte/s; i garantir una jornada de treball de com a mínim del 50% de les hores setmanals, segons el conveni col·lectiu aplicable: Resten expressament excloses com a eventuals beneficiàries les empreses de treball temporal i empreses amb EROs i ERTOs vigents, entre altres requisits.

Pagament del 90% dels costos salarials

L’ajuda consisteix a cobrir el 90% dels costos salarials de la contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos. La quantia concreta de l’ajut es determinarà l’Ajuntament de Manresa en funció de cada cost salarial total. Les empreses de menys de 10 treballadors/es podran sol·licitar un màxim de 2 ajudes mentre que les de 10 treballadors/es o més en podran sol·licitar un màxim de 3.

Les persones contractades hauran de tenir la consideració de persona aturada i inscrita  amb anterioritat a la formalització del contracte al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació i trobar-se en situació d’atur arran de la crisi sanitària de la Covid-19 o bé ser persones incloses en els col·lectius de risc d’exclusió social definits per la Diputació de Barcelona.

En tot cas, les persones a contractar seran proposades pel Centre d’Iniciatives per l’Ocupació  (CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui preseleccionarà diverses persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la farà l’empresa d’entre les persones preseleccionades pel CIO.

Més informació en aquest enllaç

Documents relacionats

  • imatge

Publicació original

L’Ajuntament de Manresa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur
Etiquetat a:                                    
%d bloggers like this: