Curs HELP (Educació en drets humans per a professionals del dret)


El present curs té com a objectiu familiaritzar als/les participants amb el Tribunal Europeu de Drets Humans i, en especial, amb els requisits perquè una demanda interposada davant d’aquell tingui possibilitats de ser admesa – és dir, els requisits d’admissibilitat-.

Els tutors d’aquest curs HELP, acompanyaran als/les alumnes en l’aprenentatge de les qüestions essencials relatives als requisits d’admissibilitat, resolent dubtes i plantejant qüestions d’actualitat en els fòrums del curs.

El curs consta d’11 mòduls amb contingut interactiu, lectures i vídeos ex-plicatius. Es preveu realitzar dos mòduls per setmana. Al final de cada lliçó hi haurà una prova tipus test autoavaluativa de repàs dels coneixements adquirits. Una vegada finalitzats els mòduls, es realitzarà una avaluació final de tipus pràctic sobre els coneixements adquirits. L’objectiu d’aquesta avaluació és no solament comprovar que l’alumne ha adquirit els coneixements necessaris durant el curs, sinó també identificar aquells dubtes que puguin haver sorgit al final del curs.

Amb una dedicació aproximada, per part de l’alumne, de 2 a 3 hores set-manals, per a un millor aprofundiment en la matèria, ha de tenir-se en compte també el temps que pugui dedicar a lectures addicionals i a inter-vencions en els fòrums de debat que sorgiran a partir de l’estudi dels dife-rents criteris d’admissibilitat. El contingut de cada mòdul serà revelat amb periodicitat setmanals.

Data límit de recepció de candidatures: 1 de març de 2021

convocatòria curs help
programa sessió inaugural 15.03.2021

Publicació original

Curs HELP (Educació en drets humans per a professionals del dret)
× +info?
%d bloggers like this: