Curs | Emplenar les fitxes justificatives del DB-HR


Les fitxes exposen la verificació de l’assoliment dels valors límit d’aïllament acústic a soroll aeri i del nivell de pressió de soroll d’impactes, així com dels valors límit del temps de reverberació.

Per a la correcta aplicació d’aquest Document s’han de verificar les condicions de disseny i dimensionat de l’aïllament acústic mitjançant l’Opció Simplificada, comprovant que s’adopta alguna de les solucions d’aïllament proposades en el mateix document, o bé mitjançant l’Opció General, aplicant mètodes de càlcul especificats per cada tipus de soroll en base al model detallat a la norma UNE-EN ISO 12354 partes 1, 2 y 3.Publicació original

Curs | Emplenar les fitxes justificatives del DB-HR