DOCUMENTACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIA

1. Document bàsic 1 segons model normalitzat.
La presentació del model d’instància és obligatòria. Les sol·licituds que no incorporin aquest document seran inadmeses.

2. Document bàsic 2: Fitxa de descripció del projecte, segons model normalitzat, on es detallaran les inversions a fer així com la seva la utilitat i finalitat.

3. Plantilla de despeses de la inversió segons model. Caldrà detallar la inversió realitzada o a realitzar, amb indicació de totes les despeses, la previsió del seu finançament i la indicació de la subvenció sol·licitada.

· Inversions IVA deduïble
· Inversions IVA no deduïble

4. Pressupostos, factures o documents probatoris de totes les inversions realitzades i/o a realitzar.

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA FÍSICA/JURÍDICA SOL·LICITANT:

5. Documentació sobre la persona física/jurídica sol·licitant i el/la seu/va representant:

a) Document d’identificació personal DNI/NIF/Passaport del professional o de la persona nomenada com
a representant.

b) Documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s’escau.

c) Alta de l’IAE del professional, o de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent (NIF, estatuts i inscripció).

ALTRA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:

6. Altra documentació administrativa:

a) Document original certificat de dades bancàries.

b) Declaració de transparència segons model normalitzat, si la subvenció és superior a 10.000 euros.Publicació original

Convocatòria de subvencions per a inversions TIC en projectes d’experimentació i innovació
× +info?
%d bloggers like this: