Actes curs 2020/21

 • Les actes del Consell Escolar estan a l’apartat documents. Cliqueu enllaç: DOCUMENTS.

Membres Consell Escolar curs 2020/21

PresidentaRaquel de la Serra
SecretàriaAssumpció Closas
Cap d’EstudisIsabel Marcos
Representants sector

de mestres

Joana F.

Mònica S.

Pau C.

Mercè P.

Rosa M.

Montserrat R.

Representants sector

de pares i mares

Anna H.

Glòria A.

Daniel d.

Hélène T.

Montse P.

Representant AMPASusanna P.
Representant sector PASDolors A.
Representant AjuntamentLaia B.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.Publicació original

Consell escolar CURS 2020/21 | Escola Josep Orriols i Roca
× +info?
%d bloggers like this: