Ballús – Inforber Serveis TIC


Tenint en compte aquesta situació, Inforber Serveis TIC va optar per instal·lar el programa de gestió d’ERP SAGE estàndard amb els mòduls de comptabilitat financera, comptabilitat analítica, impresos oficials, gestió d’IVA permanent SII, compres, vendes, magatzem, cartera d’efectes i anàlisi de Negoci, és a dir, Intel · ligència de negocis integrat dins de SABIA.

Al mateix temps, també es va analitzar, programar i implantar un conjunt de característiques específiques de cada sector en què treballa Ballús, S.A a través de les eines de personalització i programació que ofereix SABIA.

En el cas de les gasolineres es van crear uns programes específics per integrar amb el software de cada gasolinera, per tal de recollir dades de vendes de carburant i de botiga, tant de vendes de comptat com de crèdit.

Al cas de la Distribució de gasoil (carburant bonificat) es va crear un programa totalment a mida capaç d’assumir les següents funcions: Entrades a stock dels carburants bonificats, Sortides a clients amb la gestió albarans de circulació, generació de dades com albarans de circulació i Registre d’entrades i sortides per exportar a duanes i hisenda.

I finalment en el cas de Pneumàtics és va Instal·lar el mòdul PV6 (Punt de venda integrat dins SABIA desenvolupat per Inforber Serveis TIC) per gestionar les vendes al comptat. En el cas de les vendes a crèdit, aquestes es poden continuar fent des del mòdul Standard de SABIA o des del mateix mòdul  PV6. En el cas de les vendes a crèdit les poden fer des de mòdul  estàndard de SABIA i des del mateix mòdul PV6.

En la divisió de pneumàtics, els mòduls de SABIA permeten també gestionar compres i estocs, i fer un seguiment específic dels històrics de venda de cada client (productes i preus).

A nivell general, algunes de les característiques a destacar fetes amb la implementació dels mòduls estàndards de SABIA van ser: Enviament de factures a clients via email amb factura en format PDF, generació de factures per a clients que ho demanen com ara organismes públics, i la integració  de remeses de cobro i de pagarés  amb entitats bancàries a través de les vigents normatives bancàries.Publicació original

Ballús – Inforber Serveis TIC
%d bloggers like this: