Ajuts per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció


Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat principal o secundària inclosa en algun dels codis CCAE-2009 que s’indiquen a continuació: 

 • Codi CCAE-2009 13: Indústries tèxtils
 • Codi CCAE-2009 20: Indústries químiques
 • Codi CCAE-2009 22: Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
 • Codi CCAE-2009 23: Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
 • Codi CCAE-2009 24: Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
 • Codi CCAE-2009 25: Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 • Codi CCAE-2009 26: Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
 • Codi CCAE-2009 27: Fabricació de materials i equips elèctrics
 • Codi CCAE-2009 28: Fabricació de maquinària i equips ncaa
 • Codi CCAE-2009 29: Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 • Codi CCAE-2009 30: Fabricació d’altres materials de transport
 • Codi CCAE-2009 32: Indústries manufactureres diverses
 • Codi CCAE-2009 52: Emmagatzematge i activitats afins al transport
 • Codi CCAE-2009 62: Serveis de Tecnologia de la informació
 • Codi CCAE-2009 71: Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics

S’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.Source link

Ajuts per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció
× +info?
%d bloggers like this: