Ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals . Consorci de Comerç, Artesania i Moda de CatalunyaL’objectiu d’aquesta línia és contribuir a la reactivació del sector firal a Catalunya, per pal·liar els efectes causats per la Covid 19.

Beneficiaris

Els organitzadors d’activitats firals, entenent com a activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l’oferta de les diverses branques de l’activitat econòmica a la demanda, que estiguin inscrites en el Registre d’activitats firals de la Direcció general de Comerç i reuneixin les característiques establertes a l’article 40 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 03/08/2017)

Condicions per sol·licitar aquests ajuts

 • Que tant els organitzadors de les activitats firals com les activitats firals objecte de l’ajut estiguin inscrites com a tals i actives al Registre d’activitats firals de la direcció general de Comerç  en el moment que hagin estat suspeses i en la data de la publicació de les bases de la convocatòria.
 • Que l’entitat organitzadora realitzi, com a màxim, un total de 15 activitats firals a l’any.
 • Si l’activitat firal no s’ha celebrat: que l’organitzador hagi tingut alguna despesa prèvia a la seva suspensió. (En el cas que l’organitzador de l’activitat firal sigui un ens local o una entitat depenent d’aquest,  únicament es podrà acollir a aquest ajut si ha tingut una despesa prèvia externa. No s’admetran despeses de capítol 1).
 • Si l’activitat firal s’ha celebrat: que hagi reduït el nombre d’expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició; o bé s’hagi realitzat de forma virtual o híbrida.
 • Les activitats firals objecte de sol·licitud havien d’estar previstes en el període comprés entre el dia 14 de març del 2020 fins al dia 11 de març de 2021, data de publicació de les bases d’aquesta convocatòria
 • En el cas d’organitzadors d’activitats firals que optin a l’ajut per a recinte fix i cobert,  hauran de declarar de forma responsable que el recinte esmentat es destina, com a mínim, a l’organització de dues activitats firals anuals.

Tipus d’ajuts

Àmbit 1 – ajuts per a organitzadors d’activitats firals que han hagut de suspendre l’activitat quan ja havien realitzat alguna despesa o que han realitzat l’activitat però que han hagut de reduir el nombre d’expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé realitzar-la de forma virtual o híbrida

Àmbit 2 – ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en els quals se celebrin com a mínim dues activitats firals anuals.

Quantia dels ajuts

Àmbit 1 – Els organitzadors d’activitats firals que optin a la subvenció descrita a l’àmbit 1 poden rebre, per cada activitat firal, com a màxim, i en funció del nombre d’expositors de l’activitat firal subvencionada i de les sol·licituds presentades, les següents quantitats:

 • De 0-49 expositors, un màxim de 6.000€ per activitat firal
 • De 50-100 expositors,  un màxim de 12.000€ per activitat firal
 • Més de 100 expositors,  un màxim de 18.000€ per activitat firal

En el supòsit que es tractés d’una primera edició de l’activitat firal subvencionable, degudament inscrita en el Registre d’activitats firals, que ha estat suspesa amb despesa prèvia, o bé s’ha realitzat de forma virtual o híbrida es tindran en compte el nombre d’expositors previstos.

Àmbit 2 – Els organitzadors d’activitats firals que optin a la subvenció descrita a l’àmbit 2 poden rebre en funció dels metres quadrats del recinte fix i cobert per al qual se sol·licita la subvenció la següent quantitat:

 • Per a recintes de menys de 2.000 metres quadrats 10.000€.
 • Per a recintes de 2.000 metres quadrats i fins a 5.999 metres quadrats 20.000€.
 • Per a recintes de 6.000 metres quadrats i fins a 50.000 metres quadrats 45.000€.

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es estarà disponible quan s’obri la convocatòria al web del ccami, de canal Empresa o de l’ Departament d’Empresa i Coneixement.Publicació original

Ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals . Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
× +info?
%d bloggers like this: