GUIA DOCENT CURS REC1901331

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs s’organitza exclusivament a distància, mitjançant la plataforma de formació Edutecnic i amb les següents eines de treball: documents en pdf, enllaços, vídeos, fòrums, tasques i qüestionaris.
El curs s’organitza en 6 mòduls d’una setmana cadascun.
Mòdul 1: Introducció a l’administració de G Suite, avaluació de coneixements, necessitats i definició d’objectius.
Mòdul 2: Gestió dels usuaris, dels grups i de les unitats organitzatives.
Mòdul 3: Configuració i permisos de les aplicacions de G Suite i dels serveis de Google. Aplicacions i extensions de la webstore.
Mòdul 4: Privacitat i seguretat: la configuració de l’usuari i del navegador.
Mòdul 5: Els Chromebooks: Ús, gestió i configuració dels dispositius.
Mòdul 6: Avaluació i conclusions.

OBJECTIUS

OBJECTIUS
Objectius generals:
Proporcionar al participant del curs les eines i habilitats per aprendre a organitzar, gestionar, configurar i sobretot, administrar digitalment l’escola o institut. Així com, protegir els usuaris i les dades i mantenir la seguretat de l’organització.

Objectius concrets de l’activitat:
Objectius del mòdul 1: Fer una aproximació als coneixements previs de l’entorn Google per part dels participants i definir els objectius, necessitats i prioritats.
Objectius del mòdul 2: Saber crear i gestionar els usuaris i grups dins la G Suite. Saber generar una estructura d’unitats i subunitats organitzatives que respongui a les necessitats pròpies de cada participant.
Objectius del mòdul 3: Donar al participant una visió de totes les possibilitats de configuració (permisos, activació, bloqueig…) de totes les aplicacions de G Suite i dels serveis de Google que fan servir els usuaris del domini administrat.
Objectius del mòdul 4: Conèixer les eines de Google i les possibilitats de la G Suite pel que fa a configuració de la seguretat dels alumnes i la privacitat de les dades de tots els usuaris de l’organització.
Objectius del mòdul 5: Obtenir una visió general del sistema operatiu ChromeOS, els avantatges de fer servir dispositius chromebooks i la gestió i configuració des de la G Suite for Education.
Objectius del mòdul 6: Revisar la consecució dels objectius i extreure conclusions sobre la seva implementació en la realitat del centre educatiu de cada participant.

CONTINGUTS

Administració de la G Suite de Google, gestió dels usuaris i les unitats organitzatives, configuració de les aplicacions i control de la privacitat i seguretat de l’organització. Iniciació als chromebooks.
Recursos: plataforma de seguiment dels alumnes, fòrum de dubtes i debats, vídeos explicatius i recursos externs.
Activitats: plantejament, dubtes, realització, correcció i avaluació.

AVALUACIÓ

Mòdul 1: Cada participant es presentarà, explicarà el desenvolupament de les eines Google a la seva escola/institut i concretarà els seus objectius en acabar el curs. En aquest primer mòdul s’avaluarà la participació en el fòrum.
Mòdul 2: Els participants, donat un supòsit d’escola institut, dissenyaran una estructura organitzativa, els grups que considerin necessaris i donaran d’alta usuaris individuals i en bloc. S’avaluarà aquesta activitat.
Mòdul 3: Activitats avaluatives a partir d’un supòsit pràctic on el participant haurà de configurar i justificar els permisos que dóna als usuaris sobre les diferents carpetes, aplicacions, extensions…
Mòdul 4: S’avaluarà la capacitat del participant de resoldre diferents situacions que posen en perill la seguretat o privacitat dels alumnes, professors i organització fent servir les eines de Google.
Mòdul 5: S’avaluarà els coneixements adquirits en el maneig dels chromebooks i la seva gestió des de la consola d’administració.
Mòdul 6: S’avaluarà la competència del participant en poder implementar tot allò que ha treballat al curs en la seva escola institut a través d’un fòrum de conclusions/dubtes/aclariments.

Avaluació de la satisfacció dels participants
———————————————

El test de satisfacció final fa les següents preguntes:

1- Valori els materials, la plataforma i les eines que ha fet servir durant el curs
2.- Valori l’atenció rebuda per part de la organització
3.- Valori l’atenció rebuda per part del formador encarregat de l’activitat
4.- Valori els coneixements del formador encarregat de l’activitat
5.- Valori la qualitat dels continguts a nivel pedagògic
6.- Valori la incidencia en la seva tasca educativa
7.- Valori l’organització dels cursos en el seu conjunt

Tots amb valoració de 1 a 4: [Molt deficient, insuficient, correcte, molt satisfactori]

REQUISITS CERTIFICACIÓ

Per a superar el curs s’ha lliurar i aprovar totes les activitats especificades a l’apartat d’avaluació

Qualificació final: APTE o NO APTE.

També cal lliurar el qüestionari de satisfacció que s’ha d

PERSONES DESTINATÀRIES

Caps d’informàtica i equips directius

EIX PRIORITARI

OBJ10 Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

Matèria

69 Tecnologies de la informació i la comunicacióPublicació original

Administració de g suite for education (per equips directius)
× +info?
%d bloggers like this: